Category: Chinese

The Sadness – 2022The Sadness – 2022

சைனாவில் இருந்து வந்திருக்கும் ஜாம்பி படம்.    ஒரு வைரஸ் மனிதர்களை கொடூர குணம் கொண்ட சைக்கோக்களாக மாற்றுகிறது.  IMDb 6.4 Tamil dub ❌ Extreme Violent ✅✅  இந்த கலவரத்தில் ஊரின் வேறு வேறு பகுதியில்  சிக்கிக்கொண்ட ஒரு